Barion Pixel

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

1. Szolgáltató
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a
NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: NIMBUSZ-ANG Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-022427 - Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23942435-2-07
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 55. fszt. 1.
Üzleti tevékenység helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
Telefon: +36 22 500 494
E-mail cím: info@nimbusz-ang.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Jelen webhely:
https://www.nimbusz-ang.hu/
internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

2. Hibás teljesítés
A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított
minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a
dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a
bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

3. Kellékszavatosság
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor
felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog
esetén ez a határidő egy év.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy
a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az
Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


5. Jótállás

5.1. Kötelező jótállás

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási
igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a Szolgáltató jótállásra
köteles, az általa értékesített 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek
felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza (a rendelet mindenkor hatályos szövegét eléri a következő linken:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor . Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező
jótállási kötelezettség.
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás
időtartama egy év.
Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás
időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, Ön ugyanazokat az igényeket érvényesítheti Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság
esetében. Így Önnek lehetősége van – a 3. pontban meghatározott sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni. Amennyiben a
Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön jogosult elállni a szerződéstől.
Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és 4. pontban meghatározott jogosultságoktól
függetlenül megilletik.

6. Elállási jog
Termék megrendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Az elállási határidő:
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy
az utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy
darabot átveszi;
d) valamint az a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
Ön elállási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti, akár szóban akár írásban.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi elérhetőségek
egyikére:

NIMBUSZ-ANG Kft.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
E-mail: info@nimbusz-ang.hu
Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linken letölthető elállási nyilatkozatmintát is:
elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:
--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: NIMBUSZ-ANG Kft.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
E-mail: info@nimbusz-ang.hu

Alulírott
…………………………………………………………………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében:


Termék átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:
--
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban
bejelenti azt. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használat.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az
általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket,
vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett
be.
A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli. Az árut visszajuttathatja személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő
előzetes időpont egyeztetés után.
Elállás esetén az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is visszatérítjük Önnek.

Az elállási jog alóli kivételek:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
vissza.

7. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumok
Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.
7.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére
történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére
vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
NIMBUSZ-ANG Kft.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
E-mail: info@nimbusz-ang.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem
értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

7.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével,
továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.
A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510 310
Fax: +36 22 510 312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Webhely: http://www.bekeltetesfejer.hu/
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1
oldalon,
valamint itt olvashatók:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: http://bekeltet.hu
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú
fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az
ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

7.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai
Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy
szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
7.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a
magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes
járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon. Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti
fogyasztóvédelmi hatósághoz is:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.
Telefon: +36 22 501 751
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu
Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek-szervezet

7.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020. március 18.

NIMBUSZ-ANG Kft.