Barion Pixel

Tájékoztató a "sütik" alkalmazásáról

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Általánosszerződési és felhasználási feltételek

1. Awebáruház üzemeltetője
Ahttps://www.nimbusz-ang.hu/ internet címen elérhetőwebáruházat a NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság

Rövidített név:NIMBUSZ-ANG Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-022427 -Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám:23942435-2-07
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca55. fszt. 1.
Üzleti tevékenység helye: 8000 Székesfehérvár,Seregélyesi út 129.
(a továbbiakban: Szolgáltató)üzemelteti.
Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmijelzőszám: 11736006-20408170-00000000
IBAN: HU89 1173 60062040 8170 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Szolgáltatókereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:

7334számon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalJegyzője

Kamarai regisztrációs szám:

FE23942435- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara2.Ügyfélszolgálat
Felhasználók az alábbielérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon:

Telefonszám: +36 22 500 494– a hívás nem emelt díjas!
Elérhető hétfőtőlpéntekig 07.00 órától 15.00 óráig.

2.2. E-mail-ben

E-mail cím:info@nimbusz-ang.hu
Üzenet: a webhely „Kapcsolat”menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Azilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstőlszámított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyarjog kikötése

3.1. A fent meghatározottinternetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását,a szolgáltatás Magyarországra
irányul.
A szolgáltatásnyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra eszerződés keretein belül a magyar
és az európai jogalkalmazandó, különös tekintettel
- AZ EURÓPAI PARLAMENTÉS A TANÁCS (EU) 2018/302
RENDELETE (2018. február 28.) abelső piacon belül a vevő
állampolgársága, lakóhelyevagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlanterületi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a2006/2004/EK és az (EU)
2017/2394 rendelet, továbbá a2009/22/EK irányelv módosításáról,
- PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (atovábbiakban:
Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozásközötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014.(II. 26.) Korm. rendeletre,
- a gazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008.évi XLVIII. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs
társadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvényre
- és a fogyasztó és vállalkozásközötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozószavatossági és jótállási igények intézésének eljárásiszabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználóifeltételekben (a továbbiakban:
szerződési feltételek vagyÁSZF) említett időpontok, időintervallum
megjelölések aközép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelenszerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és
ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és
ünnepnapokat kell érteni.

4. Általánosszerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyenelérhető szolgáltatásokra, a webhely
felhasználására, awebhelyen működő webáruházban megrendelhető
termékekadásvételére vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1.
A fent azonosított Szolgáltató, mint awebhely üzemeltetője és a termékek
eladója.

4.2.2.
Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelővásárló, valamint
a webhely weboldalait meglátogatószemély. Felhasználó lehet minden
jogképes természetes ésjogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezőgazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is,
amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeketelfogadja, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelenszerződési feltételek
keretében kötendő szerződéstcselekvőképtelen személy, vagy
korlátozottan cselekvőképesszemély a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. Aszerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstőlhatályos, és
határozatlan időre szól.

5.A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésrevonatkozó
általános tájékoztatás

5.1.A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól
Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruháztermékek
tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3.A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájábantett
jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4.Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus útonkésedelem nélkül
köteles visszaigazolni. Ha avisszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz
48 óránbelül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeliszerződésnek, azt a
Szolgáltató nem iktatja, és akésőbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6.Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így aznem áll
rendelkezésre nála.

5.7. Felhasználó amegrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során
tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról ésesetleges fuvarozási
korlátozásokról, valamint a lehetségesfizetési módokról.

5.8. A szerződési feltételeketés a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges
dokumentumokatFelhasználó a megrendelésének e-mail útján történő
visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, amegrendelésének
beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezenfelül a szerződési feltételeket és
tájékoztatókatFelhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A
dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" –használatával menthető
formátumban letöltheti és/vagykinyomtathatja, valamint az aktuális
állapotában mindigelérhető a webhelyen.


6. Regisztráció

6.1.A regisztráció ingyenes.

6.2. A regisztrációt aFelhasználó a webhelyen található „Regisztráció” feliratú
gombra kattintással, majd a megjelenő adatlap kitöltésétkövetően, a jelen
szerződési feltételek elfogadásával ésaz adatkezelési nyilatkozat
bejelölésével, végül a„Tovább” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

6.3.Az
érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valósadatokat és
elérhetőségeket kell megadnia. Amennyibenmegállapítást nyer, hogy
valótlan adatokkal történt aregisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni.
Utóbbiesetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges
következmények miatt.

6.4. Szolgáltató azérvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való
felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználórosszhiszeműen
használta fel a webhelyet, vagy más módonmegszegte a jelen szerződési
feltételeket.

6.5.A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általitörlése a mindkét Fél
által már teljesítettmegrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő
törlésesetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést
akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve,hogy a törlés oka
ezt nem akadályozza. Amennyiben a fentiokokból nem teljesíti a
megrendelést és Felhasználó márfizetett, Szolgáltató visszafizeti a
Felhasználó általfizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő
magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosultvisszatartani a kár
összegét a visszafizetés összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlésétbármikor kezdeményezheti a
Szolgáltatónak küldött e-mailüzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül
– delegfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.7. Aregisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó –regisztráció céljából
kezelt – személyes adatainaktörlését eredményező, vagy ilyen célú
felhasználásátmegtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről
Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóbanolvashat.

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiekszerinti kérelmeire történő törlése nem
érinti az általakorábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7.A vételár meghatározása

7.1. A termékek aktuálisárairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató
oldalaintájékozódhat Felhasználó.

7.2. A termékeknélfeltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden
terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljesösszege látható.

7.3. A vételár mindigforintban (HUF) értendő.

7.4. Az árak a szállításiköltséget nem tartalmazzák.

7.5. Szolgáltatócsomagolási költséget nem számít fel.

7.6. Amegrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendőbruttó
fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek isteljes, fizetendő összegükben
szerepelnek.

7.7.A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásánakjogát
Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a mármegrendelt termékek árát nem
befolyásolja.

7.8.Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés
visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóantéves árra – akkor
Szolgáltató nem köteles a termékethibás áron értékesíteni. Szolgáltató a
hibás árontörtént megrendelést követően felajánlja a Felhasználószámára a
termék valós áron történő értékesítését.Amennyiben Felhasználó ezt nem
fogadja el, jogosult elállnia megrendelésétől.
8. Amegrendelés leadásának módja és lépései, a szerződéslétrejötte

8.1. A termék kiválasztása

8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adataittartalmazó oldalain ismerheti
meg a termékek lényegestulajdonságait.

8.1.2. A megrendelni kívánt termékadatlapján található „KOSÁRBA TESZ”
feliratú gombrakattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a
Felhasználó.

8.1.3. Amennyiben Felhasználó többterméket kíván megrendelni, a fentiek
szerint eljárva többterméket helyezhet a kosárba.

8.1.4. Ha a megrendeléselőtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel,
Szolgáltatóügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére
(elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat"cím alatt).


8.2. A megrendelés leadása ésvisszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1.Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le,az alábbiak
szerint.

8.2.2. A megrendelésleadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3.Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése utána kurzornak
a weboldal fejlécen látható bevásárlókocsitábrázoló ikonra helyezése során
előugró felületen, a„Kosár tartalma” feliratú gombra kattintva
megtekinthetia kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a
megrendelni kívánt termékek darabszáma, valamint teljesvételára.

8.2.4. A „kosár tartalma” menüpontalatt a Felhasználónak lehetősége van a
kiválasztotttermékek darabszámát jelölő szám átírásával, majd afrissítés
ikonra kattintva a kívánt darabszámonmódosítani, illetve az „X” karaktert
ábrázoló gombrakattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

8.2.5. A „Mi legyen a következő lépés?” feliratalatt a „Kuponkód beváltása”,
illetve az„Ajándékutalvány beváltása” feliratra kattintva, majd az„Adja
meg kuponkódját”, illetve „Adja megajándékutalvány kódját” feliratú
mezőbe kattintvaFelhasználónak, amennyiben rendelkezik kedvezményre
jogosítókuponnal vagy utalvánnyal, lehetősége van a megfelelő kód
beírásával kedvezményének igénybevételére. AFelhasználónak lehetősége
van az ajándékutalvány,illetve kuponkód beváltására a pénztár menüpont
alattis.

8.2.6. A „Szállítási költség kalkuláció”feliratú gombra kattintva az adatok
megadását, majd a„Szállítási kalkuláció” feliratú gombra kattintva
lehetősége van a Felhasználónak a szállítási költségmegtekintésére.

8.2.7. A „Fizetés” feliratúgombra kattintást követően megjelenő „Pénztár”
menüpontalatt a Felhasználónak számlázási, valamint szállítási adatok
megadása, továbbá a szállítási mód, valamint fizetésimód kiválasztása
szükséges.

8.2.8. AFelhasználónak, amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító
kuponnal vagy utalvánnyal és azt a „Kosár tartalma”menüpont alatt nem
érvényesítette, lehetősége van a „Vankuponja vagy utalványa?” felirat
alatti, „Adja meg akuponkódot”, illetve az „Adja meg az utalvány kódját”
feliratú mezőbe a megfelelő kód beírását, majd az„Érvényesítés” feliratú
gombra kattintást követőenkedvezményének igénybevételére.

8.2.9. „A kosártartalma” felirat alatt látható a megrendelni kívánt termékek
megnevezése, mennyisége, valamint a kosárban lévő termékek
megrendelése esetén fizetendő vételár, valamint szállításiköltség. A
Felhasználónak lehetősége van a kiválasztotttermékek darabszámát jelölő
szám átírásával, majd afrissítés ikonra kattintva a kívánt darabszámon
módosítani,illetve az „X” karaktert ábrázoló gombra kattintással akosárból
ki is veheti az adatott terméket.

8.2.10.Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését
megelőzően történő azonosításához éskijavításához biztosított
eszközök:

8.2.10.1.A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a
megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.10.2. A regisztrált Felhasználó a személyesadatait a megrendelés
folyamatában a megrendelésrevonatkozóan módosíthatja. A
regisztrációs adatait awebhelyre belépést követően profilt ábrázoló
ikonrakattintással, majd a módosítani kívánt adatoktól függően a
„Belépési adatok módosítása”, illetve a „Számlázásiadatok
módosítása” feliratú gombra kattintássalmegjelenő személyes
profiljának oldalán van lehetőségemódosítani.

8.2.10.3. A kosár tartalma, megrendelésadatai, paraméterei bármikor
ellenőrizhetők,változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés
elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerintmegjelenő
oldalakon visszalépéssel és az adatokmódosításával, újabb
bevitelével az ÁSZF jelenfejezetének eddigi pontjaiban írtak
szerint. Visszalépésrea böngésző visszalépés gombjára kattintással
vanlehetőség.

8.2.11. Felhasználó a megrendelés fentiadatainak ellenőrzését és az esetleges
adatbeviteli hibákjavítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására
vonatkozónyilatkozat bejelölésével és a „Rendelés leadása” feliratú
gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.12. Szolgáltató a megrendelés beérkezésétkövetően azt automatikus e-mail
útján haladéktalanulvisszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line
megrendelésesorán megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza
aFelhasználó által fizetendő vagy online fizetés esetén fizetettteljes
összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználómegrendelésének
elküldésétől számított 48 órán belüla Felhasználóhoz nem érkezik meg, a
Felhasználó mentesülaz ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor
tekintendőa Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történőbeérkezéssel). A
megrendelés itt írt visszaigazolásávalmég nem jön létre a termék
megvásárlására vonatkozószerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató
részéről mégnem számít a megrendelés elfogadásának.

8.2.13. Amegrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő
szerint 07.00 órától 15.00 óráig történik. Amennyiben amegrendelés a
fenti időintervallumon kívül érkezikSzolgáltatóhoz, azt a beérkezést
követő elsőfeldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a
fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésénekidőpontját
követő első feldolgozási időszak kezdetén –kell Szolgáltatóhoz
érkezettnek tekinteni és attól azidőponttól számított 24 órán belül kerül
feldolgozásra.

8.2.14. A megrendelés feldolgozása megkezdésétkövetően Szolgáltató –
megrendelés elfogadása esetén –e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a
megrendeléselfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó
szerződésa Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz
történő megérkezésével jön létre.

8.2.15.Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelésbeérkezésére
vonatkozó visszaigazolás és a megrendeléselfogadására vonatkozó
visszaigazolás tartalmánakellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás
tartalma amegrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő
Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24órán belül nem
kifogásolja, illetve, ha a visszaigazoláskézhezvételét követően fizetést
teljesít, akkor aszerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az
eltérőtartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzésétkövetően
Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokoltesetben korrigálja a
megrendelést.

8.3. Aregisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelméretörténő törlése
nem érinti az általa korábbanérvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4.Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükségesadatainak törlését
kéri, vagy azok ilyen célúfelhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben
Szolgáltatónyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

9. A megrendelés utólagos korrigálása

9.1.Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadottmegrendelésén,
vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbbjeleznie kell az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken.Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg,
hogy a teljesítésmegkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató amegrendelésről új
visszaigazolást küld a módosítotttartalommal, melynek értelmében a
módosításnak megfelelőenjön létre, illetve – a már korábban elfogadott
hibásmegrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozószerződés.

10. Fizetési feltételek

10.1.Lehetséges fizetési módok:

10.1.1. Bankiátutalással történő előre fizetés:

Amegrendelés elküldésének folyamatában Felhasználókiválaszthatja ezt a
fizetési módot. Az átutalásteljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés
beérkezésétvisszaigazoló e-mail tartalmazza.

Ez a fizetési mód aválasztott kézbesítési módtól függetlenül vehető
igénybe.

10.1.2. Online bankkártyás előre fizetés:

Amegrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó általkiválasztott,
online fizetési szolgáltató szolgáltatásávaltörténő előre fizetés.

Az online bankkártyásfizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A
szolgáltatáshasználata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

Abankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használtbankkártya
adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólaga Barion Payment Zrt., 1117
Budapest, Infopark sétány 1. I.épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja
meg, mivel afizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A
Barion nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetésiszolgáltató szerződési
feltételei rendelkeznek, melyeketmegismerhet Felhasználó a kifizetést
megelőzően a fizetésiszolgáltató felületén, ahová a megrendelés
folyamatábanátirányításra kerül.

Ez a fizetési mód aválasztott kézbesítési módtól függetlenül vehető
igénybe.

10.1.3. Utánvétel kiszállítás esetén:

Amegrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó általkiszállítással
történő kézbesítési mód eseténkiválasztott, utánvétellel történő fizetés.
Felhasználóa kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel
vagy bankkártyával fizethet.

Afutárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről aMagyar Posta Zrt.
szerződési feltételei rendelkeznek,melyeket megismerhet Felhasználó a
Magyar Posta Zrt.szolgáltató online felületén (lentebb részletezve).

10.1.4.Utánvétel személyes átvétel esetén:

Amegrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó általkiválasztott,
utánvétellel történő fizetés.
Szolgáltatóbiztosítja a Felhasználónak a termék személyesen történő
átvétel lehetőségét a Szolgáltató 8000 Székesfehérvár,Seregélyesi út 129.
szám alatt található telephelyén, azüzlet nyitva tartás alatt:

hétfőtől péntekig 07.00órától 15.00 óráig.

Ez esetben Felhasználó ahelyszínen készpénzzel vagy bankkártyával
fizethet.

10.2. Amennyiben Szolgáltató a márkifizetett megrendelést a saját érdekkörében
felmerültoknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől
számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általaa megrendeléssel
kapcsolatban fizetett teljes összegetvisszatéríti.

11. Teljesítési határidő ésszállítási feltételek

11.1. Teljesítési ésszállítási határidő

11.1.1. A megrendelt terméketSzolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló
visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatjaki a Felhasználó
által a megrendelés során megadottszállítási címre.

11.1.2. Raktáron lévőtermék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének
napjátkövető 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki2-5
munkanapon belül kézbesíti azt.

11.1.3.Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a termékbeszerzésének, valamint
kézbesítésének várhatóidejéről.

11.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudjateljesíteni a fentiek szerinti határidőn
belül amegrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak
felmerülését követően haladéktalanul értesítiFelhasználót.


11.2. Fuvarozó:

11.2.1.Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám:01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
Fax: +36 46 320 136
E-mail:ugyfelszolgalat@posta.hu
Webhely: https://posta.hu
gazdaságitársaság (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó afeladástól számított 2-5 munkanapon belül kézbesíti a
megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítássalkapcsolatos
további információkat a webhely „Szállításiés fizetési információk”
menüpontja, valamint a MagyarPosta Zrt. honlapján elérhető „MPL üzleti
csomagfuvarozási szolgáltatás általános szerződési feltételei”
dokumentum tartalmazza:
https://posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_
fuvarozas_ASZF.pdf.
11.3. A szállítás díja

11.3.1.A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttóösszegét a
megrendelés elküldésének folyamata soránismerheti meg Felhasználó.

11.4. A termék átvétele

11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendeltterméket indok nélkül nem
veszi át a szállításidőpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a
Fuvarozókézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére semelérhető,
így meghiúsul a kézbesítés a Szolgáltatójogosult a megrendelt árut
harmadik személy számáraértékesíteni. Ez esetben, amennyiben
Szolgáltatóhozvisszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a
megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató –a tranzakció
költségének levonását követően –visszafizeti. A szállítás díja nem számít
bele avételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállásijog
gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

11.4.2.A
megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét ésszükséges
dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítéshelyén és idején, az
átvételkor ellenőrzi a Felhasználó,az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést
még akkor jelziFuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor
bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesítettterméken, Fuvarozó a
Felhasználó kérésére kötelestételesen átadni az árut és erről, valamint a
termékentapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínenjegyzőkönyvet
felvenni. A szállítás közben a termékbenkeletkezett károkért elsősorban a
Fuvarozót terheli afelelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék
Felhasználórészére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseliaz
ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendőellenőrzés
Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nembefolyásolja Felhasználó
szavatossági jogait és azindokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12.
pontbanírtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

11.5.Egyes, speciális termékek (pl. szaniterek, zuhanykabinok) esetébenkizárólag
telephelyen történő személyes átvétellehetséges, melyről a megrendelés
folyamatában tájékozódhata Felhasználó.

11.6. Amennyiben a megrendelt termékeksúlya meghaladja a 40 kg-ot, a szállítás
feltételeiről aSzolgáltató külön egyeztet a Felhasználóval.


12.Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondásijog


12.1. Hibás teljesítés

12.1.1.Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítésidőpontjában nem felel
meg a szerződésben vagyjogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha aFelhasználó a hibát a szerződéskötés
időpontjábanismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie
kellett.

12.1.3. Fogyasztónak minősülőFelhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy
ateljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó általfelismert hiba már
a teljesítés időpontjában megvolt,kivéve, ha e vélelem a dolog
természetével vagy a hibajellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a
gyakorlatban aztjelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a
bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.


12.2.Kellékszavatosság

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltatóhibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a PolgáriTörvénykönyv szabályai
szerint.

12.2.2.Felhasználó – választása szerint – az alábbikellékszavatossági igényekkel
élhet: Kérhet kijavítástvagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a
Felhasználóáltal választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalantöbbletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy akicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelhetiaz ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja,illetve mással
kijavíttathatja vagy a szerződéstől iselállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatosságijogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségétazonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra
a Szolgáltató adott okot.

12.2.4. Fogyasztónakminősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétőlszámított kettő
hónapon belül közölni. (Fogyasztó ésvállalkozás közötti szerződés esetén a
hibafelfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibátkésedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közléskésedelméből eredő kárért a
jogosult felelős.)Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét,
hogya szerződés teljesítésétől számított két éves elévülésihatáridőn túl
kellékszavatossági jogait már nemérvényesítheti. Használt dolog esetén ez
a határidő egyév.

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználóvásárlása esetén a teljesítéstől
számított hat hónaponbelül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,hogy a
terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltatónyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelteután azonban már Felhasználó köteles
bizonyítani, hogy aFelhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjábanis megvolt.


12.3. Termékszavatosság

12.3.1.Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülőFelhasználó –
választása szerint – a fentebb írtkellékszavatossági jogát, vagy
termékszavatossági igénytérvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igénykéntFelhasználó kizárólag a hibás termék
kijavítását vagykicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás,ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségikövetelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó
általadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4.Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártóáltali forgalomba
hozatalától számított két éven belülérvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságátelveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatosságiigényét kizárólag az ingó dolog gyártójával
vagyforgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése eseténFelhasználónak kell
bizonyítania.

12.3.6. Agyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesültermékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítanitudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körébengyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
- a hiba atudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírásalkalmazásából
ered.
A gyártónak illetve aSzolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatosságiés termékszavatossági
igényt egyszerre, egymássalpárhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatosságiigényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozókellékszavatossági
igényét a gyártóval szembenérvényesítheti.


12.4. Jótállás

12.4.1.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, azegyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet, afogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretébeneladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
(a továbbiakban: NGM rendelet) alapján afogyasztónak minősülő
Felhasználó felé történő hibásteljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos
termékekértékesítése kapcsán jótállásra köteles.

12.4.2.A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó újtartós
fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató kötelesa jótállási jegyet
mellékelni. A jótállás időtartama atermék Felhasználó általi átvételének
napjátólszámított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartósfogyasztási cikk, és
az egy éves kötelező jótállásidőtartama alatt a vásárolt termék
meghibásodik, aFelhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a
Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosságesetében. Így
lehetősége van – a fentebb"Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend
szerint– kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni,illetve elállni a
szerződéstől.

12.4.3.Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor aszavatossági
jogok és a jótállásból eredő jogosultságokpárhuzamosan érvényesíthetők.

12.4.4. Szolgáltatójótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés utánkeletkezett.

12.4.5. Kifejezett írásbelikötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem
garantálja,hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívántspeciális
célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll avásárolt termékkel
kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálniszakszervizzel. Abban az esetben,
ha a hiba a nemrendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási
költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltatójótállási
kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméketarra illetéktelenek
szétszerelték, burkolatát megbontottákvagy felnyitották, szerkezeti
felépítését megváltoztatták,továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:
- helytelenbeszerelésből,
- a nem rendeltetésszerű használatból,
-a helytelen üzembe helyezésből,
- az előírt karbantartáselmulasztásából,
- rongálásból keletkeztek.

12.4.6.Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk,abban az esetben
Szolgáltató a termék mellé jótállásijegyet mellékel. A tartós fogyasztási
cikkek felsorolásáta 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete
tartalmazza.Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a
jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség.

12.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miattkellékszavatossági és jótállási igényt,
illetvetermékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszontFelhasználót a
jótállásból fakadó jogok akellékszavatossági és a termékszavatossági
jogosultságoktólfüggetlenül megilletik.

12.5. Elállási jog

12.5.1.Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosultindokolás
nélkül elállni e szerződéstől.

12.5.2.Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányulószerződés esetében: attól a naptól számított
14 napelteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy aterméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attóla naptól számított 14 nap elteltével jár
le, amelyenFelhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c)több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor:amelyen
Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, afuvarozótól eltérő
harmadik személy az utolsó tételtvagy darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontokesetében Felhasználó a szerződés
megkötésének napja ésa termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
12.5.3. Ha Felhasználóelállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóelérhetőségeinek
egyikére. Az elállási nyilatkozatbármilyen módon megtehető, akár szóban
akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatjaa következő
linken letölthető nyilatkozatmintát is:


►elállási nyilatkozatminta


Illetve annak tartalmátinnen kimásolhatja:


--
Elállásinyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállásiszándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:NIMBUSZ-ANG Kft.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesiút 129.
E-mail:info@nimbusz-ang.hu


Alulírott
…………………………………………………………………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbitermék/ek
adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


A termék átvételének időpontja:
Afogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztóaláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:
--

12.5.4. Felhasználó határidőben gyakoroljaelállási jogát, ha a fent megjelölt
határidő lejártaelőtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő
utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheliannak bizonyítása,
hogy az elállási jogát az itt írtaknakmegfelelő módon és határidőben
gyakorolta.

12.5.5.Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolásés a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésénekmegállapításához szükséges
használat.

12.5.6.A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldésköltsége
Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatásatörténhet személyesen is, az
ügyfélszolgálattal történőelőzetes időpont egyeztetés után.

12.5.7. Az elálláselfogadása és az áru visszavétele után az elszámolásmegtörténik,
legfeljebb az elállás elfogadásátólszámított 14 napon belül. Elállás esetén
Szolgáltató azelállással érintett termék vételárát és a kiszállításköltségét is
köteles visszatéríteni Felhasználórészére.

12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatjaelállási jogát:

- olyan nem előre gyártott termékesetében, amelyet a Felhasználó utasítása
alapján vagykifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékesetében,
amelyet egyértelműen a Felhasználó személyéreszabtak;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében,amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadástkövető felbontása után nem küldhető vissza.

12.6.Az elállás joghatásai

12.6.1. Ha Felhasználó elálla szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Felhasználóelállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 naponbelül
Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó általteljesített valamennyi
ellenszolgáltatást,
ideértve
a
termék
Felhasználóhoz
történő
fuvarozásának költségét is (kivéve azokat atöbbletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogyFelhasználó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbbszokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módotválasztott.)
A visszatérítés során Szolgáltató azeredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyezőfizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más
fizetésimód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, ése
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólagFelhasználót semmilyen
többletköltség nem terheli. Termékadásvételére irányuló szerződés esetén a
visszatérítéstSzolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
aterméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: akettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára aterméket indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbbelállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14
naponbelül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnakminősül, ha
a 14 napos határidő letelte előtt elküldi aterméket. A termék
visszaküldésének közvetlen költségétFelhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó
kizárólagakkor vonható felelősségre a termékben
bekövetkezettértékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításáhozszükséges használatot
meghaladó használat miattkövetkezett be.

(A dokumentum folytatása: ITT