Barion Pixel

ÁSZF

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Általános szerződési és felhasználási feltételek

1. A webáruház üzemeltetője
A https://www.nimbusz-ang.hu/ internet címen elérhető webáruházat a
NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: NIMBUSZ-ANG Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-022427 - Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23942435-2-07
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 55. fszt. 1.
Üzleti tevékenység helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11736006-20408170-00000000
IBAN: HU89 1173 6006 2040 8170 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:

7334 számon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Kamarai regisztrációs szám:

FE23942435 - Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2. Ügyfélszolgálat
Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak a Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon:

Telefonszám: +36 22 500 494 – a hívás nem emelt díjas!
Elérhető hétfőtől péntekig 07.00 órától 15.00 óráig.

2.2. E-mail-ben

E-mail cím: info@nimbusz-ang.hu
Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban:
webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a
szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra,
valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai
jog alkalmazandó, különös tekintettel
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302
RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)
2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:
Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvényre
- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban:
szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum
megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és
ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és
ünnepnapokat kell érteni.

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely
felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek
adásvételére vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1.
A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek
eladója.

4.2.2.
Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint
a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden
jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is,
amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében
kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan
cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és
határozatlan időre szól.

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó
általános tájékoztatás

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól
Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait
leíró oldalain tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett
jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül
köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz
48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a
Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll
rendelkezésre nála.

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során
tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási
korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges
dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő
visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének
beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és
tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A
dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető
formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális
állapotában mindig elérhető a webhelyen.


6. Regisztráció

6.1. A regisztráció ingyenes.

6.2. A regisztrációt a Felhasználó a webhelyen található „Regisztráció” feliratú
gombra kattintással, majd a megjelenő adatlap kitöltését követően, a jelen
szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat
bejelölésével, végül a „Tovább” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket
kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal
történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben
Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való
felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta
fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

6.5. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél
által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő
törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor
egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem
akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és
Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett
összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott
Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés
összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a
Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül
– de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából
kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú
felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről
Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem
érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7. A vételár meghatározása

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató
oldalain tájékozódhat Felhasználó.

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden
terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

7.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó
fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben
szerepelnek.

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát
Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem
befolyásolja.

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés
visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás
áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék
valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el,
jogosult elállni a megrendelésétől.

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

8.1. A termék kiválasztása

8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg
a termékek lényeges tulajdonságait.

8.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „KOSÁRBA TESZ”
feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a
Felhasználó.

8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint
eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

8.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel,
Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére
(elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).


8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak
szerint.

8.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a kurzornak
a weboldal fejlécen látható bevásárlókocsit ábrázoló ikonra helyezése során
előugró felületen, a „Kosár tartalma” feliratú gombra kattintva megtekintheti
a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a megrendelni kívánt
termékek darabszáma, valamint teljes vételára.

8.2.4. A „kosár tartalma” menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van a
kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával, majd a frissítés
ikonra kattintva a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „X” karaktert
ábrázoló gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

8.2.5. A „Mi legyen a következő lépés?” felirat alatt a „Kuponkód beváltása”,
illetve az „Ajándékutalvány beváltása” feliratra kattintva, majd az „Adja meg
kuponkódját”, illetve „Adja meg ajándékutalvány kódját” feliratú mezőbe
kattintva Felhasználónak, amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító
kuponnal vagy utalvánnyal, lehetősége van a megfelelő kód beírásával
kedvezményének igénybevételére. A Felhasználónak lehetősége van az
ajándékutalvány, illetve kuponkód beváltására a pénztár menüpont alatt is.

8.2.6. A „Szállítási költség kalkuláció” feliratú gombra kattintva az adatok
megadását, majd a „Szállítási kalkuláció” feliratú gombra kattintva
lehetősége van a Felhasználónak a szállítási költség megtekintésére.

8.2.7. A „Fizetés” feliratú gombra kattintást követően megjelenő „Pénztár”
menüpont alatt a Felhasználónak számlázási, valamint szállítási adatok
megadása, továbbá a szállítási mód, valamint fizetési mód kiválasztása
szükséges.

8.2.8. A Felhasználónak, amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító
kuponnal vagy utalvánnyal és azt a „Kosár tartalma” menüpont alatt nem
érvényesítette, lehetősége van a „Van kuponja vagy utalványa?” felirat alatti,
„Adja meg a kuponkódot”, illetve az „Adja meg az utalvány kódját” feliratú
mezőbe a megfelelő kód beírását, majd az „Érvényesítés” feliratú gombra
kattintást követően kedvezményének igénybevételére.

8.2.9. „A kosár tartalma” felirat alatt látható a megrendelni kívánt termékek
megnevezése, mennyisége, valamint a kosárban lévő termékek megrendelése
esetén fizetendő vételár, valamint szállítási költség. A Felhasználónak
lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával,
majd a frissítés ikonra kattintva a kívánt darabszámon módosítani, illetve az
„X” karaktert ábrázoló gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott
terméket.

8.2.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését
megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított
eszközök:

8.2.10.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a
megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.10.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés
folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A
regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően profilt ábrázoló
ikonra kattintással, majd a módosítani kívánt adatoktól függően a
„Belépési adatok módosítása”, illetve a „Számlázási adatok
módosítása” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes
profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.10.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor
ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés
elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő
oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb
bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.
Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással van
lehetőség.

8.2.11. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges
adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó
nyilatkozat bejelölésével és a „Rendelés leadása” feliratú gombra
kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

8.2.12. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail
útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line
megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza
a Felhasználó által fizetendő vagy online fizetés esetén fizetett teljes
összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének
elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor
tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A
megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék
megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató
részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

8.2.13. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő
szerint 07.00 órától 15.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti
időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első
feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg
Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első
feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni
és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

8.2.14. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató –
megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a
megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés
a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő
megérkezésével jön létre.

8.2.15. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére
vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó
visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás
tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő
Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem
kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést
teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő
tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően
Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a
megrendelést.

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése
nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri,
vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben
Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

9. A megrendelés utólagos korrigálása

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén,
vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg,
hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új
visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a
módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás
megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

10. Fizetési feltételek

10.1. Lehetséges fizetési módok:10.1.1. Banki átutalással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a
fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés
beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

10.1.2. Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott,
online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A
szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya
adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117
Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg,
mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion
nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési
feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést
megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés
folyamatában átirányításra kerül.

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

10.1.3. Utánvétel kiszállítás esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással
történő kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés.
Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel
vagy bankkártyával fizethet.

A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a Magyar Posta Zrt.
szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a
Magyar Posta Zrt. szolgáltató online felületén (lentebb részletezve).

10.1.4. Utánvétel személyes átvétel esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott,
utánvétellel történő fizetés.
Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a termék személyesen történő átvétel
lehetőségét a Szolgáltató 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129. szám alatt
található telephelyén, az üzlet nyitva tartás alatt:

hétfőtől péntekig 07.00 órától 15.00 óráig.

Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával
fizethet.

10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében
felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől
számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel
kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

11.1. Teljesítési és szállítási határidő

11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló
visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által
a megrendelés során megadott szállítási címre.

11.1.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének
napját követő 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 2-5
munkanapon belül kézbesíti azt.

11.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a Szolgáltató
tájékoztatja a Felhasználót a termék beszerzésének, valamint
kézbesítésének várható idejéről.

11.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn
belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak
felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.


11.2. Fuvarozó:

11.2.1. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
Fax: +36 46 320 136
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webhely: https://posta.hu
gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 2-5 munkanapon belül kézbesíti a
megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos
további információkat a webhely „Szállítási és fizetési információk”
menüpontja, valamint a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „MPL üzleti
csomag fuvarozási szolgáltatás általános szerződési feltételei”
dokumentum tartalmazza:
https://posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_
fuvarozas_ASZF.pdf.11.3. A szállítás díja

11.3.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a
megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

11.4. A termék átvétele

11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem
veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a
Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető,
így meghiúsul a kézbesítés a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut
harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben
Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a
megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció
költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít
bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog
gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

11.4.2. A
megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges
dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az
átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést
még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor
bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a
Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a
terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet
felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a
Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék
Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az
ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés
Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó
szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12.
pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

11.5. Egyes, speciális termékek (pl. szaniterek, zuhanykabinok) esetében kizárólag
telephelyen történő személyes átvétel lehetséges, melyről a megrendelés
folyamatában tájékozódhat a Felhasználó.

11.6. Amennyiben a megrendelt termékek súlya meghaladja a 40 kg-ot, a szállítás
feltételeiről a Szolgáltató külön egyeztet a Felhasználóval.


12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog


12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie
kellett.

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy
a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már
a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével
vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a
Szolgáltatót terheli.


12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a
Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra
a Szolgáltató adott okot.

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a
hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a
jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez
a határidő egy év.

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított
hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,
illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a
Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –
választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó
által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával
vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell
bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.
A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


12.4. Jótállás

12.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a
továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő
Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos
termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

12.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós
fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet
mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének
napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az
egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik,
a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval
szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a
fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást,
kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

12.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági
jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

12.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

12.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem
garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális
célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos
jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a
nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a
Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége
azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték,
burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését
megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:
- helytelen beszerelésből,
- a nem rendeltetésszerű használatból,
- a helytelen üzembe helyezésből,
- az előírt karbantartás elmulasztásából,
- rongálásból keletkeztek.

12.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben
Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási
cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete
tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a
jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség.

12.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a
jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.5. Elállási jog

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás
nélkül elállni e szerződéstől.

12.5.2. Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított
14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár
le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen
Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek
egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban
akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken
letölthető nyilatkozatmintát is:


► elállási nyilatkozatminta


Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: NIMBUSZ-ANG Kft.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
E-mail: info@nimbusz-ang.hu


Alulírott
…………………………………………………………………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek
adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


A termék átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:
--

12.5.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt
határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő
utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása,
hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben
gyakorolta.

12.5.5. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használat.

12.5.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége
Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az
ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

12.5.7. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a
kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

12.6. Az elállás joghatásai

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül
Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást,
ideértve
a
termék
Felhasználóhoz
történő
fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A
visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési
mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem
terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést
Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket,
vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14
napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a
14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének
közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be.13. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek
13.1. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése
A webhelyen található termékeket Felhasználó hozzászólás és pontozás
formájában értékelheti. A termékértékelésnek feltétele a webhelyen történő
regisztráció.
A fenti hozzászólási lehetőségek a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt
értendők jelen fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen
működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk és
egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a továbbiakban együtt: bejegyzések)
továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító szolgáltatás, melynek célja,
hogy elősegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét és tájékoztatást.
A
fórumot
a
jelen
szabályzatban
foglaltak
szerint
bárki
használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett
hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.
A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. A webhely fórumai moderáltak.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen
elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok,
férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások –
okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése,
kiszűrése érdekében.
13.2. Általános rendelkezések, adatvédelem
Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi
felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást,
bejegyzést közzétevő neve is beazonosítható, az általa hozzászólásában,
bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó
személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó
saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért
Szolgáltató nem vonható felelősségre.
Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy
nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív,
rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel
kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek
sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó
kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által
védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá
számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely
alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a
bármilyen formában történő megsértésére.
Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban
feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy
szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet
folytatni,
vagy
ilyen
tevékenységet
elősegíteni.

Felhasználó bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül
egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa
megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén
az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a
tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista,
gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel
kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy
veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy
szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő,
továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan
tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy
jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.
Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak
tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő
közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára –
tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az
adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható, így a Felhasználó
személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó
saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért
Szolgáltató nem vonható felelősségre.
13.3. A fórumok felhasználói
Felhasználó, aki a Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást
eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz
közzé, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és
moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.
Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre
veszik igénybe.
13.4. Közzététel
A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és
bejegyzések a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek
meg.
A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a
későbbiekben hozzászólására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést
támasszon.
A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal;
azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit,
illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.
Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.
Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy
hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy
mit és milyen formában tesz közzé.
Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az
érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –,
amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.
A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre
alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató
linkek szintén tiltottak.
Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez
köthető bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy
Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak
törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.
folytatás >>>