Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 
 
 
Adatkezelési tájékoztató 
 
1.  Adatkezelő azonosítása 
A https://www.nimbusz-ang.hu/ internet címen elérhető webáruházat a 
NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: NIMBUSZ-ANG Kft. 
Cégjegyzékszám: 07-09-022427 - Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  
Adószám: 23942435-2-07 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 55. fszt. 1. 
Üzleti tevékenység helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129. 
Telefon: +36 22 500 494 
E-mail cím: info@nimbusz-ang.hu   
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. 
 
2.  Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya 
 
2.1.   Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban 
-  AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2016/679 
RENDELETE  (2016.  április  27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes 
adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad 
áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation 
-  Az  Európai  Unió  Általános  Adatvédelmi  Rendelete),  (a  továbbiakban: 
GDPR), 
-  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs 
társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi 
CVIII. törvény (Ekertv.) 
-  és  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 
rendelkezései alapján kezeli. 
2.2.  Jelen  tájékoztató  hatálya  a  https://www.nimbusz-ang.hu/  webhely  (a 
továbbiakban:  webhely)  használata,  az  ott  elérhető  szolgáltatások 
igénybevétele  és  a  webáruházban  leadott  megrendelések  teljesítése  során 
megvalósuló adatkezelésre vonatkozik. 
 
2.3.  Jelen  tájékoztató  értelmében  Felhasználó:  a  webhelyet  böngésző,  a  webhely 
szolgáltatásait  használó,  valamint  Adatkezelőtől  terméket  megrendelő 
természetes személyek. 
  
3.  Az adatkezelés jogalapja  
 
3.1.  Az  Adatkezelő  által  végzett  adatkezelés  jogalapja  egyes  adatkezeléseket 
illetően  a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  szerint  a  Felhasználó 
hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 
6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. 
 
3.2.  A  hozzájárulás  alapján  végzett  adatkezelések  esetében  Felhasználó  a 
hozzájárulását  a  vonatkozó  helyeken  elhelyezett adatkezelési  nyilatkozat 
előtti  jelölőnégyzet  bejelölésével  adja  meg.  Az  adatkezelési  tájékoztatót 
Felhasználó  bármikor,  a  honlap  minden  oldalának  alján  megjelenő 
„Adatkezelési  tájékoztató”  feliratra  kattintva,  illetve  az  e  pontban  említett 
adatkezelési 
nyilatkozatban 
olvasható 
„Adatkezelési 
tájékoztató” 
szövegrésszel  jelölt  linkre  kattintva  elolvashatja,  mellyel  Adatkezelő 
biztosítja  a  Felhasználó  egyértelmű  és  részletes  előzetes  tájékoztatását.  Az 
adatkezelési  nyilatkozat  előtti  jelölőnégyzet  bejelölésével  Felhasználó 
kijelenti,  hogy  elolvasta  az  adatkezelési  tájékoztatót,  és  annak  tartalma 
ismeretében  hozzájárul  az  adatai  jelen  tájékoztatóban  írtak  szerinti 
kezeléséhez. 
 
3.3.  Egyes  esetekben  jogszabály  kötelezi  Adatkezelőt  bizonyos  adatkezelési 
műveletek  végrehajtására,  illetve  jogos  érdeke  is  lehet  jogalap  az  adatok 
kezelésére.  Ezekről  részletesebben  lentebb,  az  egyes  adatkezelésekről  szóló 
fejezetekben olvashat Felhasználó. 
 
4.  Információtechnológiai 
szolgáltatás 
működésének 
biztosításához 
kapcsolódó adatkezelés 
 
4.1.  Adatkezelő  a  webhely  üzemeltetéséhez  és  a  weboldal  látogatóira  vonatkozó 
technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz. 
 
4.2.  Adatkezelő  a  sütik  által  megvalósított  adatkezelésről  külön  tájékoztatót 
bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról. 
 
 
5.  Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés 
 
5.1.  Az  adatkezeléssel  érintettek  köre:  A  webhely  "Kapcsolat”  menüpontjából 
elérhető  üzenetküldő  felületének  használatával,  vagy  e-mail  útján  a 
webhelyen  feltüntetett  e-mail  cím(ek)  használatával  Adatkezelőnek  üzenetet 
küldő Felhasználók. 
 
5.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
a Felhasználó hozzájárulása. 
 
5.3.  Kezelt adatok körének meghatározása: 
Az e-mail üzenetet küldő Felhasználó: 
- neve, 
- e-mail címe, 
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai. 
A  Felhasználó  által  az  üzenetben  esetlegesen  közölt  további  adatai 
tekintetében  Adatkezelő  csak  az  elküldött  üzenet  tartalma  kapcsán 
szükségszerűen  végez  adatkezelést  annak  fogadásakor,  azonban  az  ott 
esetlegesen  közölt  személyes  adatok  megadását  Adatkezelő  nem  kéri 
Felhasználótól.  Ilyen  nem  várt  személyes  adat  közlésekor  a  nem  várt 
személyes  adatot  Adatkezelő  nem  tárolja  el,  azt  haladéktalanul  törli  az 
informatikai rendszeréből. 
5.4.  Az  adatkezelés  célja:  Adatkezelővel  történő  üzenetváltás  lehetővé  tétele  a 
Felhasználó számára. 
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 
-  üzenet írása a weboldalon, 
-  e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail 
cím(ek) használatával), 
-  a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit 
Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít. 
 
5.5.  Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó 
igényének  teljesítéséig  tart.  Adatkezelő  az  üzenet  megválaszolását/igény 
teljesítését  követően  törli  az  e  célból  kezelt  adatokat.  Amennyiben  az 
információcserére  több,  kapcsolódó  témájú  üzenetváltással  kerül  sor,  abban 
az  esetben  az  információcsere  befejeztével,  illetve  az  igény  teljesítését 
követően törli Adatkezelő az adatokat. 
 
Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek 
tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés 
jogalapja  és  időtartama  a  8.  pontban  írtak  szerint  alakul  (megrendeléshez 
kapcsolódó adatkezelés). 
 
5.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:  Adatkezelő  informatikai  rendszerében 
elkülönülő adatkezelési listán. 
 
6.  Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés 
 
6.1.  Az  adatkezeléssel  érintett:  az  a  Felhasználó,  aki  a  webhelyen  a  regisztráció 
során  a  „Hírlevél”  felirat  alatt,  illetve  a  megrendelés  során,  a  hírlevélre 
feliratkozásra  vonatkozó  szövegrész  melletti  jelölőnégyzetre  kattintással 
feliratkozik a hírlevélre. 
 
6.2.  Az  adatkezelés  jogalapja:  a GDPR.  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  és  a 
Grt.  6.  §  (1)  és  (2)  bekezdései  alapján  a  Felhasználó  hozzájárulása.  Az 
önkéntes  hozzájárulást  Felhasználó  jelen  adatkezelési  tájékoztató 
megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott 
található  hozzájáruló  nyilatkozat  bejelölésével  adja  meg.  Ezzel  Felhasználó 
kijelenti,  hogy  hozzájárul  adatainak  az  adatkezelési  tájékoztatóban 
meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez. 
A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő 
általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás 
igénybevételétől  függetlenül  iratkozhat  fel  Felhasználó.  E  szolgáltatás 
igénybevétele  önkéntes,  Felhasználó  megfelelő  tájékoztatását  követően 
meghozott  döntésén  alapul.  Amennyiben  Felhasználó  nem  veszi  igénybe  a 
hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és 
további  szolgáltatásainak  igénybevételét  tekintve.  Adatkezelő  a  közvetlen 
üzletszerzést  célzó  szolgáltatásának  igénybevételét  nem  szabja  feltételként 
bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez. 
6.3.  Kezelt adatok körének meghatározása: 
- név, 
- e-mail cím, 
6.4.  Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, 
e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról 
és  aktualitásokról  szóló  információk,  figyelemfelhívó  ajánlatok,  reklámcélú 
tartalmak küldését jelenti. 
 
6.5.  Az  adatkezelés  időtartama:  Adatkezelő  a  hírlevél  küldése  céljából  kezelt 
adatokat  Felhasználó  erre  vonatkozó  hozzájárulásának  visszavonásáig 
(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli. 
 
6.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:  Adatkezelő  informatikai  rendszerében 
elkülönülő adatkezelési listán. 
 
7.  Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 
 
7.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók. 
 
7.2.  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
a  Felhasználó  hozzájárulása.  Az  önkéntes  hozzájárulást  Felhasználó  a 
„Regisztráció”  feliratra  kattintással,  majd  a  „Regisztráció”  felirat  alatt 
megjelenő  adatlap  kitöltésével  és  az  adatkezelési  nyilatkozat  előtti 
jelölőnégyzet bejelölésével, végül az „Tovább” gombra kattintással adja meg. 
 
7.3.  Kezelt  adatok  körének  meghatározása:  Regisztráló  felhasználók  esetében  az 
adatkezelés  a  fent  hivatkozott  regisztrációs  adatlapon  feltűntetett,  kitöltendő 
személyes adatok és elérhetőségek körét érinti. 
Az adatok köre: 
- név, 
- e-mail cím, 
- jelszó. 
 
Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás 
megkönnyítése. 
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 
- személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára, 
-  termék  on-line  megrendelésének  megkönnyítése  a  megrendelés 
teljesítéséhez  szükséges  adatok  eltárolásával,  illetve  ezen  adatok  önálló 
módosításának lehetővé tétele a Felhasználó számára, 
-  a  korábbi  megrendelések  eltárolása  és  hozzáférhetővé  tétele  a  Felhasználó 
számára a felhasználói fiókban. 
7.4.  Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés 
időtartalma  a  regisztrált  Felhasználó  kérelmére  történő  törlésig  tart.  Az 
adatkezelés  megszűnhet  továbbá  a  regisztráció  Felhasználó  általi  törlésével, 
illetve  a  Felhasználó  regisztrációjának  Adatkezelő  általi  törlésével  is. 
Felhasználó  bármikor  törölheti  regisztrációját,  illetve  kérheti  annak  törlését 
Adatkezelőtől,  mely  kérelmet  Adatkezelő  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a 
kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt. 
 
7.5.  Az  adatok  tárolásának  módja:  Adatkezelő  informatikai  rendszerében 
elkülönülő adatkezelési listán. 
 
8.  Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés 
 
8.1.  Az  adatkezeléssel  érintettek  köre:  a  webhelyen  megrendelést  leadó 
Felhasználók. 
 
8.2.  Az  adatkezelés  jogalapja:  a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdésének  b)  pontja, 
miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a 
Felhasználó az egyik fél.  
 
8.3.  Kezelt  adatok  körének  meghatározása:  Az  adatkezelés  az  alábbi  személyes 
adatok és elérhetőségek körét érinti. 
Természetes személy Felhasználó esetén: 
- vezetékneve (számlázási) 
- keresztneve (számlázási) 
- számlázási cím 
- telefonszáma 
- e-mail címe 
- szállítási név (ha eltér) 
- szállítási cím (ha eltér) 
- megrendelt termék(ek) megjelölése 
- megrendelt termék(ek) vételára 
- átvétel/kézbesítés módja 
- fizetési mód 
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a 
megrendelés teljesítéséhez szükséges információk 
- megrendelés időpontja 
- fizetés időpontja. 
 
Bankkártyás  online  fizetés  esetén  a  fizetéshez  használt  bankkártya  adatait 
Adatkezelő  nem  ismeri  meg,  azokat  Felhasználó  közvetlenül  a  fizetési 
szolgáltatónak adja meg. 
8.4.  Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése 
és teljesítése. 
 
8.5.  Az  adatkezelés  időtartama: A  megrendelés  teljesítéséhez  kezelt  fenti 
adatokat az  Adatkezelő  a  számviteli  törvényből  fakadó  bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítéséhez  szükséges  ideig  kezeli.  Ez  az  idő  a  számviteli 
törvény  értelmében  a  számla  kiállításától  számított  legalább  8  év,  melynek 
elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  
A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges 
adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás 
teljesítéséig  tart.  Adatkezelő  a  szállítás  teljesítéséhez  szükséges  adatok 
szállítást  végzőnek  történő  továbbításakor  adatkezelési  korlátozással  él, 
miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez 
szükséges mértékben és ideig kezelheti. 
A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, 
reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok 
egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló 
Adatkezelő  végzi,  erről  bővebb  felvilágosítást  az  adott  szolgáltató 
adatkezelési  tájékoztatójában  olvashat  Felhasználó.  Adatkezelő  által 
igénybevett  ilyen  szolgáltatók  jelen  tájékoztató  „Adatfeldolgozó 
igénybevétele”  című  fejezetben  találhatók,  ahol  az  adatkezelési 
tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került. 
A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és 
Adatkezelő  megrendeléssel  kapcsolatos  lényeges  tartalmú  üzenetei  – 
Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre 
alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli. 
8.6.  Az  adatok  tárolásának  módja:  Adatkezelő  informatikai  rendszerében 
elkülönülő  adatkezelési  listán,  illetve  a  szabályos  számvitelhez  szükséges 
adatok  a  számvitelről  szóló  törvény  által  előírt  bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon. 
 
 
 
9.  Termékértékeléshez kapcsolódó adatkezelés 
 
9.1.  A  webhelyen  lehetőség  van  a  megjelenített  termékek  értékelésére.  A 
regisztrált  Felhasználó  erre  vonatkozó  hozzászólásait  szöveges,  valamint 
pontszámos formában teheti közzé.  
 
9.2.  A  webhelyen  működtetett  termékértékelés  nyilvános,  az  ott  közzétett 
hozzászólások  és  bejegyzések,  valamint  a  hozzászólók  neve,  a  webhely 
minden látogatója számára látható módon jelenik meg. 
 
9.3.  Tájékoztató a hozzászólásokban Felhasználó által közölt adatok kezeléséről: 
 
9.3.1.  Az  adatkezeléssel  érintettek  köre:  a  webhelyen  hozzászólást  közzétevő 
Felhasználók, melynek feltétele a regisztráció. 
 
9.3.2.  Az  adatkezelés  jogalapja:  a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja 
alapján  a  Felhasználó  hozzájárulása.  Felhasználó  a  hozzászólás  elküldése 
előtt  az  adatkezelési  nyilatkozat  bejelölésével  és  a  hozzászólás 
közzétételének  elküldésével  hozzájárul  az  általa  hozzászólásában  közölt 
adatok kezeléséhez és közzétételéhez. 
 
9.3.3.  Az  érintett  adatok  köre:  Felhasználó  hozzászólásai,  bejegyzései 
közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy 
általuk az adott hozzászólás tartalma, illetve a hozzászóló Felhasználó neve 
is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok 
megismerhetők, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá 
válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel 
kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre. 
 
9.3.4.  Amennyiben  Felhasználó  hozzászólásaiban  esetlegesen  más  személy 
adatait  teszi  közzé,  az  ilyen  a  harmadik  személy  adatainak  Adatkezelő 
webhelyén  történő  közzététele  és  ily  módon  Adatkezelő  részére  történő 
továbbítása  tekintetében  Felhasználónak  kell  beszereznie  az  érintett 
harmadik  személy  hozzájárulását,  melyet  Adatkezelő  vélelmez.  Az  ilyen 
adatok 
kezeléséhez 
való 
hozzájárulás 
hiányával 
kapcsolatos 
következményekért Adatkezelő nem felelős. 
 
9.3.5.  Az  adatkezelés  célja:  termékértékelés  lehetővé  tétele  a  Felhasználók 
számára.  
 
9.3.6.  Az  adatkezelés  időtartama:  A  webhelyen  a  fenti  formában  történő 
adatkezelés  időtartalma  az  ott  hozzászólást  közzétevő  Felhasználó 
kérelmére  történő  törlésig  tart.  Az  adatkezelés  megszűnhet  továbbá  a 
Felhasználó  hozzászólásának  Adatkezelő  általi  törlésével  is.  Felhasználó 
bármikor  kérheti  hozzászólása  törlését  Adatkezelőtől,  mely  kérelmet 
Adatkezelő haladéktalanul végrehajt. 
 
9.3.7.  Az  adatok  tárolásának  módja:  Adatkezelő  informatikai  rendszerében,  a 
webhely felületén megjelenítve. 
 
 
10.  Adattovábbítás 
 
10.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online 
fizetési  módot  választó  Felhasználók  a  webhely  által  biztosított  egyéb 
szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 
 
10.2. Az adattovábbítás címzettje: 
 
Barion Payment Zrt. 
 
Cégjegyzékszám: 01-10-048552  
Adószám: 25353192-2-43 
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. 
Postacím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. 
Telefon: +36 1 464 70 99 
E-mail: adatvedelem@barion.com 
Webhely: https://www.barion.com/hu/ 
 
gazdasági  társaság,  mint  az  Adatkezelő  webhelyén  igénybe  vehető  online 
fizetési szolgáltatás szolgáltatója. 
10.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján 
a Címzett jogos érdeke. 
 
Címzett  a  rá  vonatkozó  jogszabályok  alapján  csalás-megelőző  és  –felderítő 
rendszer  üzemeltetésére  köteles  a  fizetési  szolgáltatás  nyújtásával 
kapcsolatban,  és  az  ehhez  szükséges  személyes  adatokat  jogosult  kezelni. 
Címzett  kialakította  a  jogszabályi  kötelezettségének  megfelelő  rendszert, 
melynek  működtetéséhez  az  Adatkezelő  általi  adattovábbítás  szükséges. 
Ennek  megfelelően  a  Címzett  jogos  érdeke,  hogy  a  jogszabályi 
kötelezettségének  teljesítése  érdekében  a  csalás-megelőző  és  –felderítő 
rendszert  üzemeltetni  tudja.  A  Címzettre  vonatkozó  hivatkozott  jogszabályi 
rendelkezések: 
-  a  hitelintézetekről  és  a  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  2013.  évi 
CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,  
- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § 
(3) bekezdés f) pontja,  
-  a  pénzforgalmi  szolgáltatás  nyújtásáról  szóló  2009.  évi  LXXXV.  törvény 
14. § (1) bekezdés v) pontja. 
 
Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések 
megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához 
kapcsolódik  a  fizetési  szolgáltatás  megfelelő  működése.  Mindemellett 
Felhasználó  érdeke  is  mindez,  különösen  a  bankkártya  adatokkal  való 
visszaélés elkerülése. 
 
Az  adattovábbítás  lehetővé  teszi  a  csalások  kiszűrését,  felderítését  és  a 
fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását. 
 
Felhasználó  foglalás/megrendelés  során  kezelt  adatainak  köréből  kerülnek 
továbbításra  az  adatok  titkosított  adatforgalmat  biztosító  elektronikus 
csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás 
fizetés  megtörténte  esetén,  melyeket  a  Címzett  más  célra  nem  használ  fel. 
Mindebből  következik, hogy  az  adattovábbítás  Felhasználóra nézve  jelentős 
kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá. 
 
Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a 
fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére. 
 
Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az 
adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók 
magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési 
művelet. 
 
10.4. A továbbított adatok köre: 
 
-  a  vásárlás  során  kosárba  helyezett  termékek  és  a  kosárban  megjelenő 
vásárlási adatok (árak, költségek) 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- telefonszám 
- e-mail cím 
- cím 
 
A  fizetés  során  megadott  bankkártya  adatokat  Felhasználó  közvetlenül  a 
fizetési  szolgáltatónak  adja  meg,  így  azok  nem  kerülnek  Adatkezelő 
birtokába. 
 
10.5. Az  adattovábbítás  célja:  A  fizetési  szolgáltatás  megfelelő  működtetése  és  a 
fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, 
a  felhasználók  érdekei  védelme  érdekében  végzett  fraud-monitoring  –  az 
elektronikus  úton  kezdeményezett  banki  tranzakciók  kontrollját  támogató 
csalás  felderítő  rendszer  –  működtetése,  valamint  a  Felhasználó  részére 
történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás. 
 
10.6. A  Barion  által  megvalósított  adatkezelésről,  az  adatkezelés  további 
körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos 
köréről,  adatkezelés  időtartamáról  –  a  Felhasználó  bővebben  tájékozódhat  a 
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.  
 
10.7. Adatkezelő  üzleti  vagy  marketing  céllal  nem  továbbít  adatokat  harmadik 
személyeknek. 
 
10.8. Adatkezelő  a  fenti  eseten  kívül  kizárólag  törvényes  kötelezettség  esetén, 
hatóságoknak továbbít adatokat. 
 
 
 
11.  Adatfeldolgozó igénybevétele 
Adatkezelő  adatfeldolgozóként  vesz  igénybe  az  alábbi  gazdálkodó 
szervezeteket. 
11.1. Tárhelyszolgáltató 
 
11.1.1.  Az  adatfeldolgozással  érintettek  köre:  a  webhelyet  meglátogató 
Felhasználók  a  webhely  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételétől 
függetlenül. 
 
11.1.2.  Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
BlazeArts Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: BlazeArts Kft.  
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8. 
Cégjegyzékszám: 03-09-109150 
Adószám: 12539833-2-03 
Telefonszám: +36-76-550-153  
Fax: +36-76-550-152 
E-mail cím: info@forpsi.hu  
Webhely: www.forpsi.hu 
gazdasági  társaságot,  mint  webtárhely  szolgáltatót  (a  továbbiakban: 
Adatfeldolgozó). 
11.1.3.  Az  adatfeldolgozással  érintett  adatok  körének  meghatározása:  Az 
adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. 
 
11.1.4.  Az  adatfeldolgozás  célja:  A  webhely  információtechnológiai  értelemben 
vett működésének biztosítása. 
 
11.1.5.  Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes 
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél 
jelzett adatkezelési időtartamokkal. 
 
11.1.6.  Az  adatok  feldolgozása  kizárólag  a  webhely  informatikai  értelemben  vett 
üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti. 
 
 
11.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 
 
11.2.1.  Az  adatfeldolgozással  érintettek  köre:  a  webhelyen  hírlevélre  feliratkozó 
Felhasználók  a  webhely  által  biztosított  egyéb  szolgáltatások 
igénybevételétől függetlenül.  
 
11.2.2.  Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az 
ACYBA 
 
Nyilvántartási szám: 419623152 
EUID: FR6901.419623152 
Székhely: 12 Avenue Tony Garnier, le Quatuor - Bâtiment 4c, Lyon, 
Franciaország  
Telephely: 12 Avenue Tony Garnier, le Quatuor - Bâtiment 4c, Lyon, 
Franciaország 
E-mail: support@acyba.com 
Webhely: https://www.acyba.com/ 
gazdasági  társaságot,  mint  az  Adatkezelő  által  használt  hírlevél  küldő 
szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
11.2.3.  Az  ad